Úvod > Firmy > Ľuboš Lantaj prekladateľstvo a tlmočníctvo Banská Bystrica

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR). V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je našou zákonnou povinnosťou vás informovať ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach.   

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Kontaktné informácie: 

Názov firmy: Ľuboš Lantaj

Adresa: Nad plážou 8, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36911038

DIČ: SK1040051364

Email: lubos@lantaj.sk

 

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením zmluvy, záväzkov poskytovaných služieb alebo na základe súhlasu so spracovaním a spracúvame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať našej spoločnosti  žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na použitie dotazníka alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

 

3. Aké osobné údaje spracovávame

A. Spracovávané osobné údaje: 

E-mailová adresa (povinný údaj)

Meno a priezvisko (nepovinný údaj)

Odber informačných správ ohľadom odoslania formulára (napr. potvrdenie o odoslaní formulára, doručenie požadovaného súboru na stiahnutie...) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

B. Štatistické údaje prezeranosti stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našej firemnej prezentácie ukladáme základné štatistické údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe a absolútne anonymne.

Takéto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies, pretože Vám chceme poskytovať čo najlepšiu službu. Používanie cookies môžete kedykoľvek na vašom počítači zakázať a to v nastaveniach súkromia a zabezpečenia vášho webového prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox....).

4. Spôsob spracovania osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom. 

5. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby, počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

V prípade spracovania osobných údajov z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, tieto budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

A. Pre účely poskytovania služieb  a plnenia zmluvy  (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. 

B. Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne alebo emailom. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom

práva na opravu,

právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

právo na prenosnosť údajov

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy, alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Dátum zverejnenia: 31.3.2019